Uvod
Opis
Reference
Razvoj
Avtorji
Cena/naročilo   

 

 

Šola

 

Programi didaktične programske opreme FIZIKA/mehanika (WinMeh)

 

Programska oprema omogoča obravnavo poljubnih primerov in izračunov, grafične ponazoritve, analize, didaktične korake, itn...

 • - ENOTE (sistem merskih enot),

 • - SILA (ravnotežje in razstavljanje sile),
 • - SILE (sestavljanje in ravnotežje sil),
 • - MOMENT (statični moment sile, moment dvojice sil in vzporedni prenos sile),
 • - ČRTE (geometrijske lastnosti linij),
 • - PREREZI (geometrijske lastnosti prereza),
 • - VZVOD (program deluje v osnovnem nivoju v okviru programa NOSILCI),
 • - NOSILCI (zunanje in notranje sile, upogibni momenti, napetosti, deformacije),
 • - ŠKRIPEC (obravnava sil v vrvi in podpori škripca),
 • - TRENJE_ (obravnava in analiza sil na ravnini in strmini),
 • - URA (ura, ročno in senzorsko merjenje časa),
 • - GIBANJA (kinematične veličine pri osnovnih in sestavljenih gibanjih),
 • - KROŽENJE (obravnava veličin pri kroženju),
 • - HIDRAVLIČNA STISKALNICA (Pascalov zakon),
 • - PRITISK (hidrostatični tlak in pritisk),

 • VZGON (obravnava sil na potopljeno/plavajoče telo) in program

 • KULTURNA DEDIŠČINA s poudarkom na tehniki (obravnava tehniško dediščino).

Različne analize so prilagojene delu v osnovni in srednji šoli. Posamezni programi lahko delujejo samostojno ali v povezavi z drugimi. Način dela je pri vseh podoben. Možnosti v osnovnem ali v posameznih programih se izberejo z uporabo zavesnih izborov ali ikon. Programi na začetku dela prikažejo zadnji obravnavani in shranjeni primer. Podatke primera lahko nato poljubno spreminjamo ali pa obravnavamo novi primer. V tem primeru lahko podatke vstavljamo na dva načina: posamezno ali kompleksno. Zanimivosti programskega paketa so grafične ponazoritve rezultatov, izdelani so v slovenskem jeziku, vključene analize, ki ob omogočajo, da uporabnik obravnava primer iz različnih zornih kotov...

Vsi programi so izdelani v slovenskem jeziku.

Strojne zahteve: Win 9x/NT/200x/XP.

 

 

ENOTE

Program obravnava sistem merskih enot.

 

Program ENOTE obravnava osnovne enote, izpeljane enote, predpone in izračun(pretvarjanje predpon). Ob poljubnih vrednostih podatka program pretvori izbrano predpono v ostale predpone in enote, ki niso več v uporabi in so navedene informativno. Programska oprema vključuje veličine v javni rabi v Republiki Sloveniji. Uporablja se mednarodni sistem enot (Systeme International d´Unités – SI):  dolžina, masa, čas, električni tok, termodinamična temperatura, množina snovi, svetilnost.

 

Na začetek

 

SILA

Program obravnava ravnotežje sil in razstavljanje sile.

 

Program SILA obravnava ravnotežje ali razstavljanje sile (statika masne točke/sile s skupnim prijemališčem). Ob vsaki spremembi podatkov program določi silo, ki je s sistemom sil v ravnotežju ali pa komponenti sile. Interaktivni vnos podatkov omogoča spremembo in obravnavo poljubnega podatka. Podatke lahko vnašamo na klasičen način ali pa z miško silo "zagrabimo" in ji spreminjamo podatke (prijemališče, smer ali/in velikost).

 

Na začetek

 

SILE

Program obravnava sestavljanje in ravnotežje sil.

 

Program SILE obravnava sestavljanje ali ravnotežje sil (statika togega telesa/sile s skupnim prijemališčem ali pa brez njega). Ob vsaki spremembi podatkov program določi rezultanto ali silo. Programska oprema omogoča delo z različnimi analizami, ki so prilagojene delu v osnovni in srednji šoli. Med različnimi možnostmi lahko izberemo tudi opcijo programa, ki grafično prikaže celotni postopek določanja velikosti in lege rezultante (ali sile).

 

Na začetek

 

MOMENT

Program obravnava statični moment sile, moment dvojice sil, vzporedni prenos sile...

 

Program je namenjen izračunu in analizi statičnega momenta sile, dvojice sil in vzporednega prenosa sile. Ob obravnavi omenjenih vsebin programska oprema omogoča pregled podatkov in rezultatov, izpis sil, vseh komponent sil, ročic in momentov, razlago določitve ročice sile s pomočjo animacije, animacijo, ki prikazuje usmerjenost momenta, spreminjaje velikosti grafično prikazanih podatkov s pomočjo miške, obravnavo teorije, ki vključuje zvočne posnetke, slike, razlage, pregled vključenega kataloga znanj, ki omogoča preverjanje ali obravnavo vsebin, pojmov ali ciljev, obravnavo teorije, ki je dopolnjena z zvočnimi zapisi, pregled primerov iz vsakdanjega življenja, ki so prikazani s slikovnim gradivom, uporabo vključenih delovnih listov vaj...

 

Na začetek

 

ČRTE

Program obravnava geometrijske lastnosti linij.

 

Program ČRTE vključuje geometrijske karakteristike črtovja, ki je sestavljeno iz osnovnih črt (daljica, krogov lok in krog). Program izračuna lego težišča, dolžino, težo konstrukcije (za izbran prerez in gostoto snovi), vključuje Pappus-Guldinovo pravilo ter grafični postopek določitve težišča poljubnemu črtovju.

 

Na začetek

 

PREREZI

Program obravnava geometrijske lastnosti prereza.

 

Program PREREZI vključuje geometrijske karakteristike prerezov, ki so sestavljeni iz osnovnih likov ali standardnih jeklenih profilov. Program izračuna lego težišča, ploščino, dolžinsko maso (za izbrano gostoto snovi), vztrajnostna in odpornostna momenta, vztrajnostna polmera za obe osi, masni moment, vključuje Pappus-Guldinovo pravilo ter grafični postopek določitve težišča poljubnemu prerezu.

 

Na začetek

 

VZVOD

Program obravnava obravnava sile in maso telesa, ki delujeta na vzvod.

 

Modul  VZVOD (vključen v programu NOSILCI) obravnava sile in maso telesa, ki delujeta na vzvod. Sila ali telo se lahko s pomočjo miške premikata vzdolž osi vzvoda. Modul je prilagojen za uporabo na osnovnošolskem nivoju in omogoča tudi grafično preverjanje rezultatov.

 

Na začetek

 

NOSILCI

Program obravnava zunanje in notranje sile, upogibne momente, napetosti, deformacije...

 

Program NOSILCI omogoča pri poljubno izbrani geometriji statično določenega nosilca izbiro obremenitev, ki lahko točkovno, enakomerno ali z momentom obremenjujejo nosilec na poljubnem mestu. Ob vsaki spremembi podatkov program izračuna reakcije in v merilu nariše simbol obremenitve na nosilcu. V primeru, da legi podpor sovpadata, program samodejno obravnava enostransko vpeti nosilec ali vzvod. Po zaključenem vnosu lahko izbiramo med: izpisom reakcij, izpisom obremenitev, analizo rezultatov ali analizo vpliva spreminjanja podatkov, izrisom diagramov deformacij, upogibnih momentov, prečnih ali osnih sil, izpisom notranjih sil in upogibnih momentov v karakterističnih točkah ter v poljubni točki nosilca, korekcijo, izbiro prereza iz datoteke že obravnavanih primerov - iz programa PREREZI, obravnavo deformacij in napetosti, dodajanjem novih obremenitev...

 

Na začetek

 

ŠKRIPEC

Program obravnava silo v vrvi in podpori škripca.

 

Program ŠKRIPEC  (enostavni stroj brez upoštevanja trenja) obravnava sili v vrveh in v podpori. Ob vsaki spremembi podatka program interaktivno izračuna in izpiše rezultate ter v poljubnem ali izbranem merilu nariše legopis sil. Po končanem vnosu podatkov lahko izbiramo med različnimi možnostmi. Lahko analiziramo izbrani podatek (kot ali velikost sile v vrvi) tako, da ga z miško spreminjamo in spremljamo vpliv spremembe na obravnavani primer. Omogoča tudi tabelaričen pregled podatkov, izračunov, rezultatov, korekcijo podatkov, izbiranje ali shranjevanje primera v datoteki, pregled shranjenih primerov v datoteki itn.

 

Na začetek

 

TRENJE

Program obravnava trenje na ravnini in strmini.

 

Program TRENJE obravnava sile, ki delujejo na telo med mirovanjem ali enakomernim gibanjem po ravnini ali strmini. Osnovni del programa omogoča, ob poljubni izbiri teže telesa, kota strmine, vpliva sile (vlečna ali zadrževalna) in tornem količniku, spremljanje velikosti sil, ki delujejo na telo. Za izbrani primer program izračuna vlečno in normalno silo ter silo trenja. Hkrati preverja tudi samozavornost strmine. V dodatnem delu, pa program omogoča poglobljeno obravnavo učne snovi trenja. Vključuje so analize, ki omogočajo spremljanje odvisnosti velikosti sile od kota strmine, kota sile in tornega količnika. Za izbrani primer lahko določimo mejni kot strmine pri katerem je le ta samozavornost. Datoteko tornih količnikov lahko poljubno spreminjamo in prilagodimo zahtevam.

 

Na začetek

 

URA

Program omogoča obravnavo ure, stoparice in senzorske meritve.

 

Program URA omogoča ročno ali senzorsko merjenje časa. Omogoča meritev časa med dvema določenima točkama. Čas (čase) in razdaljo med točkama se lahko po želji vpiše v datoteko programa. V nadaljevanju se gibanja obravnavajo s programom GIBANJA.

 

Na začetek

 

GIBANJA

Program obravnava kinematične veličine pri osnovnih in sestavljenih gibanjih.

 

Program GIBANJA je namenjen izračunu in analizi kinematičnih veličin pri osnovnih gibanjih in metih. Namenjen je obravnavi enakomernih, enakomerno pospešenih in enakomerno pojemajočih gibanj. Obravnavamo lahko tudi poševne, navpične in vodoravne mete. Program temelji na dinamičnem vnosu podatkov, kar omogoča sinhrono vnašanje podatkov in hkratno opazovanje sprememb drugih (odvisnih) veličin. Omogočena je tudi tudi računalniška in ročna animacija ter hkratna analiza različnih grafov, ki prikazujejo potek spremenljivk v odvisnosti od časa oziroma drugih neodvisnih veličin. Tako je omogočen vpogled v velikosti parametrov gibanja v poljubnem trenutku procesa.

 

Na začetek

 

KROŽENJE

Program obravnava kinematične veličine pri kroženju

 

Program je namenjen izračunu in analizi kinematičnih veličin pri kroženju. Vključene so vaje, teorija, diagrami, zvočni zapisi, video posnetki, analiza podatkov, fotografije primerov, grafična obravnava podatkov…).

 

Na začetek

 

HIDRAVLIČNA STISKALNICA

Program obravnava Pascalov zakon

 

Program obravnavo hidravlično stiskalnico. Omogoča določitev dimenzij stiskalnice z vnosom podatkov ali s pomočjo miške. Vključuje razne analize, ki prikazujejo vpliv spremembe določenega podatka na velikost sile. Program na začetku dela pripravi zadnji obravnavani in shranjeni primer. V nadaljevanju lahko primer obravnavamo s pomočjo različnih analiz ali pa podatke spremenimo. Vnesene podatke obravnava program prioritetno (program zapisuje prioriteto posameznega podatka). Poljubno se lahko določita premera batov in sili, ki delujeta na bata. Po vnosu podatkov program omogoča pregled diagramov, ki prikazujejo različne vplive na silo večjega bata.

Program nudi navedene možnosti obravnave primera:z diagrami lahko obravnavamo vpliv premerov batov na silo F1=f(d1) in F1=f(d2), vpliv tlaka na silo F1=f(p) ali sile, ki deluje na manjši bat na silo večjega bata F1=f(F2), velikosti podatkov lahko spreminjamo z miško, dodana je animacija s prikazom vpliva poti manjšega bata na pot večjega bata in obratno, teorija Pascalovega zakona vključuje razlage, vključen katalog znanj omogoča preverjanje ali obravnavo vsebin, pojmov ali ciljev, teorija je dopolnjena z zvočni zapisi, primeri iz vsakdanjega življenja so prikazani s slikami, vključene so vaje, animacija prikazuje razlago posebne vrste vzvoda (zmnožka poti in sile sta pri obeh batih enaka), dodan je kratek življenjepis Pascala.

 

Na začetek

 

PRITISK

Program obravnava hidrostatični tlak in pritisk na dno in ravno steno.

 

Program obravnavo hidrostatični tlak in pritisk na dno in steno posode. Omogoča določitev dimenzij odprtine in vključuje razne analize, ki prikazujejo vpliv spremembe določenega podatka na velikost pritiska. Program na začetku dela pripravi zadnji obravnavani in shranjeni primer. V nadaljevanju lahko primer obravnavamo s pomočjo različnih analiz ali pa podatke spremenimo. Vnesene podatke obravnava program prioritetno (program zapisuje prioriteto posameznega podatka)..

 

Na začetek

 

VZGON

Program obravnava sile na potopljeno/plavajoče telo.

 

Program je namenjen izračunu in analizi vzgona. Temelji na dinamičnem vnosu podatkov in hkratnem opazovanju sprememb drugih (odvisnih) veličin. Vsebuje analize posameznih obravnavanih podatkov. To je omogočeno z vključevanjem diagramov, ki prikazujejo odvisnost vzgona od globine, lege težišča telesa, gostote kapljevine ali gostote telesa (gostoti lahko izbiramo iz datoteke).

Program dopolnjujejo teorija vzgona, zvočni zapisi, slike vaj (dopolnjene so s silami) in vaje.

 

Na začetek

 

DEDIŠČINA

Program obravnava kulturno dediščino s poudarkom na tehniki.

 

Didaktični program obravnava opise naprav/objektov s podatki, številnimi fotografijami (vključenih je več kot 2800 fotografij) in kartami s prikazi leg objektov (vključeni so mlini, žage, jezovi, hidroelektrarne,  klavže, livarne, stroji, mostovi, viadukti, žičnice, vojaški objekti...). Za orientacijo so vključeni izrezi izletniških kart KOD&KAM.

Projekt sofinancira Mestna občina Maribor.

 

Na začetek

 


 

Uvod | Opis | Reference | Razvoj | Avtorji | Cena/naročilo

 

Pri predstavitvah in razvoju sodelujejo sponzorji in donatorji. Vprašanja, pripombe, želje pošljite na naslov [razvoj].

Zadnja sprememba: februar 2016. Copyright © 1987-2016 W